קול קורא לתמיכה בפיתוח ושימור שטחים פתוחים
רשות מקרקעי ישראל פרסמה 3 קולות קוראים הנוגעים לשטחים הפתוחים: אחד בתחום התכנון, שני בתחום הביצוע ושלישי בתחום המחקר. סכום התמיכה המירבי לפרויקט: 6 מיליון ₪
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 09/8/2022

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) פרסמה לאחרונה 3 קולות קוראים שעוסקים בתמיכה בפיתוח ושימור של שטחים פתוחים. הקול הקורא הראשון עוסק בביצוע פעולות מעשיות בשטחים הפתוחים. הקול הקורא השני מתמקד בתכנון סטטוטורי ואחר והקול הקורא השלישי עוסק באיסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר. כל הקולות הקוראים מתמקדים בקידום שטחים פתוחים בלבד.

עבור מיזמי ביצוע יהיה אפשר לזכות בתמיכה של 6 מיליון ₪ למיזם. מיזם בתחום התכנון יכול לזכות את המציע ב-1 מיליון ₪ וביצוע סקרים ייזכו בתמיכה של עד 400 אלף ₪.

הגופים שרשאים להגיש בקשה כוללים בין היתר רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות סטטוטוריות.

התאריך האחרון להגשת הצעות הוא 20.10.2022.


כתבות רלוונטיות:

 1. קול קורא: מימון פרויקטים סביבתיים בשטחים הפתוחים, 30.6.2020
 2. 100 מיליון ₪ ל- 93 פרויקטים סביבתיים03/2/2020
 3. הקרן שמממנת שיקום מחצבות ואתרים נטושים17/2/2020
 4. המשרד להגנ"ס ישקיע השנה 200 מיליון ₪ באתרי פסולת בניין08/7/2019
 5. הנחיות לניצול חומר גלם לפני פיתוח28/1/2020
 6. מידע נוסף על הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ב-Infospot

אילו גופים רשאים להגיש בקשה?

הגופים שרשאים להגיש בקשה לקולות הקוראים הם:

 • רשות מקרקעי ישראל
 • משרדי ממשלה
 • חברות ממשלתיות
 • רשויות סטטוטוריות
 • רשויות מקומיות ,לרבות עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות
 • גופים הפועלים בהתאם להחלטות ממשלת ישראל ובסיס התקציב שלהם הוא תקציב ממשלתי מלא לצורך פעילותם
 • אשכולות אשר הוקמו מכוח קול קורא שהופץ על ידי משרד הפנים משרד האוצר ומנהל השלטון המקומי
 • בקול קורא 3/2022 לנושא מחקר, סקרים, איסוף ריכוז ועיבוד נתונים – יוכלו להגיש בקשות גם גופים אקדמאיים או גופים רשומים המוכרים על ידי משרד המדע

גופים שאינם מורשים להגיש בקשה הם חברה כלכלית של רשות מקומית או ועד מקומי.

גוף רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקרן בכל אחד מהקולות הקוראים. גופים בעלי אחריות על מרחב גאוגרפי כלל ארצי רשאים להגיש לכל היותר 15 בקשות במסגרת 3 הקולות הקוראים.

קול קורא לפעולות בתחום הביצוע

במסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לפעולות מעשיות לביצוע בתחומי השטחים הפתוחים.

הפעולות יוכלו לכלול את שלבי הביצוע השונים לפי אפיון המיזם החל משלבי תכנון הביצוע – כתב כמויות נדרשות, ועד שלבי סיום המיזם.

סכום התקצוב לא יעלה על 6 מיליון ₪ כולל מע"מ למיזם בתחום הביצוע.

קול קורא לפעולות בתחום התכנון

במסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לקידום פעולות תכנוניות לצורך השגת מטרה המתאימה למטרות הקרן. מסלולי התכנון בהם הקרן תומכת:

• תכנון סטטוטורי: הכנת תוכניות מפורטות שמטרתן העיקרית הסדרת השימושים בשטחים הפתוחים.

• תכנון מפורט לביצוע: הכנת תוכניות מפורטות המתבססות על תכנון סטטוטורי קיים מאושר, אשר מקדמות ביצוע פעולות המתאימות למטרות הקרן ואשר נדרש לפרטם לפעולות ולשלבים אופרטיביים כולל בחינת חלופות. תכנון מפורט יוגדר במסגרת תכנונית עד שלב כתבי הכמויות. שלב כתבי הכמויות יוגש במסגרת קול קורא בתחום הביצוע.

• תוכניות אב: תוכניות שאינן סטטוטוריות, שמטרתן גיבוש מדיניות בדבר השימושים בשטחים הפתוחים. תוכניות האב ילוו על ידי גופי התכנון הסטטוטוריים כדי לגשר ולתאם מראש את הפעולות הסטטוטוריות שיבוצעו לאחר אישור תוכניות האב. לא ימומנו תוכניות אב במקומות בהם אושרה או שמקודמת, תוכנית כוללנית.

• פעולות בתחומי סקר, חקר ואיסוף נתונים אשר יוגשו כחלק מתיק התכנון יבחנו בהתאם למבחן "עיקר וטפל".

סכום התקצוב לא יעלה על 1 מיליון ₪ כולל מע"מ למיזם בתחום התכנון.

קול קורא לפעולות בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר

במסגרת קול קורא זה יתקבלו פניות לקידום מיזמים בתחום איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, ניטור ומחקר  לשני סוגי פעולות בלבד, על פי ההגדרות הבאות:

א. סקר מתחם מפורט - רב תחומי – הסקרים יבוצעו במרקמים שסומנו בתמ"א 35 כמרקם שמור ארצי ומכלולים נופיים. הסקרים יבוצעו במתחמים מוגדרים וסגורים. הנתונים שיאספו ישמשו בסיס לקידום תכניות ו/או מיזמים לטיפוח ושמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם, תוך מתן דגש על אופי הממצאים. התוצר העיקרי של הסקר יהיה "סרגל שימושים" בשטחים השונים. הליך זה יוכל להיעשות על ידי מבצעי הסקר או על ידי גורם המתמחה בנושאים אלה.

ב. סקר ממוקד מפורט – לשטח מוגדר, לשאלה מוגדרת, לנושא מוגדר – סקר, מחקר, ניטור ממוקד ופרטני, של אתרים או נושאים שסווגו בעלי איכויות גבוהות או שאותרו בהם תופעות טבע ייחודיות. הסקר, או הניטור יתמקד בשטחים בסדרי גודל קטנים יחסית או בנושאים ממוקדים אשר תורמים משמעותית לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות. הסקרים, המחקרים, והניטור יבוצעו בשטחים שהוגדרו כשטחים שאינם מיועדים לפיתוח לצורך קבלת מימון על מגיש הבקשה להראות את הייעוד בתמ"א 35, בתמ"מ ובתוכנית מתאר מקומית.

סכום התקצוב לא יעלה על 300 אלף ₪ לסקרים מסוג א' – סקר מתחם מפורט, או סך של 400 אלף ₪ לסקרים מסוג ב' – סקר ממוקד מפורט, מחקר או ניטור. הסכומים המפורטים כולל מע"מ.

הפעולות שלא יתוקצבו

לא יתוקצבו הפעולות הבאות:

 1. חפירות ארכיאולוגיות.
 2. מפעלים קהילתיים, הדרכות, פעולות חינוכיות.
 3. פרסום ושיווק (לא כולל שילוט).
 4. תנועה - תמרור, רמזור.
 5. פעולות שהן בגדר תחזוקה שוטפת (שאינה חד פעמית).
 6. נושאים הקשורים בכח אדם שוטף (לדוגמא שמירה או אבטחה שוטפת, שכר לשכירים המועסקים ישירות על ידי מגישי הבקשה, לרבות על ידי מוסדות אקדמיים).
 7. תקורות.

מטרת הקרן לשמירת שטחים פתוחים והמימון שלה

מטרת הקרן לשמירת שטחים פתוחים היא סיוע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים, לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל, פארקים ואזורי נופש ופנאי, וכן סיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן. איתור תכנים, תוכניות ופעולות שימור ופיתוח המתאימות למטרות הקרן על פי החוק, התקנות והחלטות הנהלת הקרן.

הקרן מממנת שיקום, שימור ופיתוח שטחים פתוחים, כולל שטחי  פארקים גדולים ואזורי נופש מטרופולינים. הקרן מממנת גם שימור וטיפוח אזורי נחל וסביבתו, רכישת זכויות בקרקע לצורכי שימור ושמורות טבע, שיקום מגוון ביולוגי, יצירת רצפים, פינוי פסולת ומטרדים נוספים, הנגשת וניקוי חופים, מניעה וטיפול במינים פולשים, השתתפות בשיקום מטמנות לא מוסדרות, תגבור הפיקוח השמירה והבקרה על השטחים הפתוחים, איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, השתתפות בסקרים, ניטור ומחקר, תכנון שטחים פתוחים ועוד.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה