המענקים ממשיכים: 100,000 ₪ להכנת דוח אחריות תאגידית
לאור הצלחת הסבב הראשון, המשרד לנושאים אסטרטגיים ממשיך עם תוכנית המענקים לעידוד חברות ישראליות לפרסם דוחות אחריות תאגידית (ESG)
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 30/12/2020

לאור הצלחת הפיילוט של תוכנית Impact Nation, במסגרתה חברות ישראליות קיבלו מענקים של עד 100 אלף ₪ לצורך הכנת דוח אחריות תאגידית, המשרד לנושאים אסטרטגיים החליט להמשיך את התוכנית לסבב נוסף. התוכנית נועדה לקדם הסברה כלכלית חיובית של חברות ישראליות בעולם.

כתוצאה מהסבב הראשון שהסתיים בחודש נובמבר האחרון צפויות 17 חברות לפרסם דוחות אחריות תאגידית, וכעת המשרד לנושאים אסטרטגיים מקווה להגדיל את מספר החברות בשנה הקרובה לכ-30 חברות.

בתוך כך, בסבב הנוכחי השתנה סכום התמיכה הכולל מ-3 מיליון ₪ לכ-1.3 מיליון ₪, וכן השתנו אמות המידה לפיהן ידורגו החברות שמבקשות את המענק. כמו כן, גדלה כמות המסמכים שיש להגיש במסגרת הבקשה למענק.

יש לציין כי טרם אושר תקציב הפרויקט על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים ובהתאם לכך לא יתקבלו החלטות סופיות לגבי הענקת מענקים עד שהתקציב יאושר.


כתבות רלוונטיות:

 1. מענקים להכנת דוחות אחריות תאגידית, 24.9.2020
 2. המשרד להגנ"ס מציע לחייב חברות בדיווח סביבתי לבורסה, 14/09/2020
 3. הרשות לני"ע בוחנת חובת דיווח אחריות תאגידית, 23/07/2020
 4. כשביבי מדבר על קיימות בישיבת הממשלה17/7/2019
 5. מידע נוסף על אחריות תאגידית סביבתית | infospot

מי רשאי להגיש בקשה למענק דוח אחריות תאגידית? תנאי סף מעודכנים

לפי המשרד לעניינים אסטרטגיים, שלב ב' משמר את ליבת הקריטריונים בתוכנית, תוך הרחבת מנעד התכנים לדיווח והסרת חסמים בירוקרטיים, אשר מנעו ממספר חברות להגיש בקשות מימון בסבב הראשון.

תנאי הסף להגשת הבקשה דומים לתנאי הסבב הראשון, לפיהם הסיוע יוקצה לחברות ציבוריות או לחברות שמשקיעים זרים השקיעו בהן לפחות 10% מהונן בשנים שקדמו לדוח. תנאי נוסף הוא שהחברה לא פרסמה דו"ח אחריות תאגידית בשנים האחרונות ואף לא אושר לה מענק לפרסום דוח בסבב הראשון.

עם זאת, בניגוד לשלב הפיילוט, תנאי הסף הנוגע לעקרונות הדיווח השתנה: במקום עמידה בעקרונות הדיווח GRI או SASB בלבד, יהיה אפשר להגיש דוח שיבוסס לכל הפחות על GRI ברמת CORE.

עדיפות לחברות שמופיעות במאגר של האו"ם

בנוגע לקריטריונים שהבקשות ייבחנו לפיהם, גם הפעם העדיפות בסיוע תינתן לחברות ישראליות שמופיעות במאגר מועצת זכויות האדם של האו"ם. חברות אלו לא יידרשו לעמוד בשום תנאי נוסף לצורך קבלת סיוע.

אך לעומת הסבב הקודם, כל אחת מהבקשות תנוקד על פי אמות מידה נוספות, מלבד השתייכות למאגר האו"ם שמזכה את החברה ב-40 נקודות:

 • מתודולוגיית דיווח רק לפי סטנדרט ה-GRI ברמה של Core – תזכה את החברה ב-15 נקודות.
 • הוספת סטנדרט ה-GRI ברמה של Comprehensive – תזכה את החברה ב-10 נקודות נוספות.
 • ביצוע תהליך הבטחת איכות סדור לדוח באמצעות מבקר חיצוני (מלבד היועץ המלווה את כתיבת הדו"ח( - תזכה את החברה ב-10 נקודות.
 • הגשת תכנית פרסום ויח"צ סדורה להפצת הדוח בציבור - תזכה את החברה ב-10 נקודות.
 • שילוב של תקן הבטחת איכות ייעודי כגון 1000 SA Accountability או ISAE 3000 (או תקן אחר בכפוף לאישור) – יזכה את החברה ב-5 נקודות.
 • שילוב סטנדרט דיווח מקובל נוסף כגוןIIRC ,SASB : (או סטנדרט אחר בכפוף לאישור) - יזכה את החברה ב-5 נקודות.
 • התייחסות ליעדי קיימות של האו"ם (SDGs) - תזכה את החברה ב-5 נקודות.

המסמכים המעודכנים להגשת הבקשה – סבב ב'

בדומה לשלב הפיילוט המגישים נדרשים להגיש תוכנית פעולה להכנת הדוח המתוכנן ותצהירים מאומתים וחתומים על ידי עו"ד בנוגע למחזור ההכנסות השנתי של החברה, השקעת משקיעים זרים בה ואי פרסום דוח אחריות תאגידית בשנים האחרונות.

בנוסף למסמכים אלה, הפעם החברות נדרשות להגיש מסמכים רבים אחרים, ביניהם (רשימה חלקית):

 • תעודה על רישום ברשם התאגידים.
 • תזכיר ותקנון התאגיד.
 • פלט עדכני מרשם התאגידים (לרבות שעבודים וערבויות).
 • אישור לעניין ניהול פנקסי חשבונות.
 • אישור לצורך ניכוי מס.
 • אישור מהבנק בו מתנהל חשבון החברה, או לחילופין אישור רו"ח של החברה המאשר כי חשבון הבנק בבעלות החברה.
 • כתובת המשרד הראשי והסניפים.
 • מסמכים המעידים על ניסיונו של היועץ המקצועי.

הסברה חיובית כנגד טענות ארגוני חרם על ישראל

פרויקט המענקים לפרסום דוחות אחריות תאגידית החל לפני חודשים אחדים, כאשר המשרד לנושאים אסטרטגיים שהיה אז בראשות השרה אורית פרקש-הכהן ועבר כעת לראשות השר מיכאל ביטון, החליט לעודד פרסום דוחות אחריות תאגידית של חברות ישראליות כחלק מ"הסברה כלכלית חיובית" של חברות ישראליות, במטרה להילחם בטענות ארגוני החרם לפיהן עסקים בישראל מפרים את עקרונות האחריות התאגידית וההתנהגות העסקית הנאותה של האו"ם.

המשרד הסביר כי בשנים האחרונות ארגוני החרם על ישראל מנסים לרתום את שיקולי ההשקעה האתיים כדי להרתיע גופי השקעה בינלאומיים מפני השקעה בחברות ישראליות, בטענות שווא, אך ורק בשל היותן ישראליות, ובמטרה פגוע בעסקיהן.

לכן המשרד החליט לעודד חברות ישראליות לדווח אודות השפעתן החברתית והסביבתית במטרה ליצור מידע פומבי שיאפשר למשקיעים לבחון את החברות באופן הוגן ושוקף ועל פי הסטנדרטיים המקובלים בעולם. במשרד מקווים שהמהלך גם ימשוך משקיעים איכותיים שמחפשים השקעות בעלות השפעה חברתית וסביבתית חיובית.

במסגרת התוכנית, המשרד לנושאים אסטרטגיים יפעל להקמת מאגר מידע של מגמות האימפקט בחברות ישראליות ופיתוח של אתר תוכן העוסק במגמה זו בקרב חברות ישראליות.

במקביל, נזכיר כי הרשות לניירות ערך בוחנת אף היא החלת חובת דיווח אחריות תאגידית על חברות רלוונטיות הנסחרות בבורסה. המשרד להגנ"ס תומך במהלך של הרשות לניירות ערך ופרסם נייר עמדה מפורט, עליו דיווחנו לפני כמה חודשים.

נדרשת עזרה מיועץ חיצוני להכנת דוח האחריות התאגידית

על מנת לזכות במענק, על החברה להיעזר ביועץ חיצוני המתמחה בהכנת דוחות אחריות תאגידית. בהגשת הבקשה למענק נדרש לציין את זהות היועץ החיצוני המלווה ולצרף את ההצעה של היועץ, בצירוף הצהרה ומסמכים המעידים על ניסיונו ופעילותו בהכנת דוחות אחריות תאגידים בשלוש השנים האחרונות.

עד 100,000 ₪ בגין הוצאות בפועל

חברה שתזכה במענק תוכל לקבל עד 100,000 ₪ בגין הוצאות הקשורות בפרסום הדו"ח בלבד, ובכלל זה: ייעוץ מקצועי, גרפיקה, עיצוב, התייעצויות נוספות עם בעלי מקצוע רלוונטיים, איסוף ועיבוד נתונים לצורך כתיבת הדו"ח. אך ההוצאות יוכרו רק כנגד הצגת חשבונית וקבלה.

מסמכי התוכנית מדגישים כי לא יוכרו הוצאות בגין תקורות או הוצאות עקיפות כגון משכורות עובדי החברה, עלויות אדמיניסטרציה, ציוד קבוע, חשבונות שוטפים וכו'.

לוחות זמנים להגשת בקשה למענק

שאלות הנוגעות לתכנית ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל grants@pmo.gov.il עד ליום 11.01.2021. ההתייחסות לשאלות תפורסם עד ליום 14.01.21.

את הבקשות יש להגיש החל מיום 27.12.2020 ועד ליום 14.02.2021 בשעה 23:59. הגשת בקשות תעשה בפורטל התמיכות (מערכת מרכב"ה).

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. עמוד מידע – תוכנית איפקט ניישן – סבב ב', המשרד לנושאים אסטרטגיים
 2. מבחנים לחלוקת כספי סיוע לדוחות אחריות חברתית – סבב ב', המשרד לנושאים אסטרטגיים, 12.2020
 3. החלטה בדבר עידוד דיווח דוחות אחריות תאגידית – שלב ב', המשרד לנושאים אסטרטגיים, 12.2020

עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי:

חברה איש קשר טלפון מייל
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>