היתר הפליטה לאסדת לווייתן נכנס לתוקף
בהיתר הפליטה הסופי הוטמעו תנאים רבים שהתקבלו מהערות הציבור לפרסום טיוטת ההיתר
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 07/11/2019

לקראת התחלת הפעילות של אסדת הגז הטבעי לוויתן, שמיקומה 10 ק"מ מחוף דור גוררת התנגדות מצד תושבים ופעילי סביבה, אמש דווח כי היתר הפליטה שלה אושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ונכנס לתוקף.

נזכיר כי לפני כשנה, נקבע תקדים בו נובל הגישה פעם נוספת את הבקשה להיתר הפליטה לאסדת לוויתן ושילמה שוב את האגרה בסך 400,000 ₪, מאחר והבקשה הראשונה להיתר נדחתה.

לדברי המשרד להגנ"ס בהיתר הסופי הוטמעו תנאים רבים שהתקבלו בעקבות פרסום טיוטת ההיתר להערות מהציבור ובמסגרת הדיון הציבורי שנערך בחודש אוגוסט בנושא. פירוט הדרישות שנוספו להיתר הפליטה בהמשך.

היתר הפליטה מציב תנאים ומגבלות מחמירות על הפליטות לאוויר, במטרה להביא לצמצום ומניעה של זיהום האוויר.

תוכנית ההרצה לאסדה לא אושרה

כמקובל בהפעלת מתקן חדש, תתקיים תקופת הרצה לאסדת לווייתן, שתהיה מוגבלת בזמן. המשרד להגנ"ס מציין כי תוכנית ההרצה שהוגשה למשרד לא אושרה בשלב זה, ונובל אנרג'י נדרשה לבצע תיקונים ושינויים מהותיים. המשרד מוסיף כי ללא תוכנית הרצה מאושרת וללא הקמה והפעלה של תחנות ניטור אוויר סביבתי בהתאם להוראת הממונה ובהתאם לתנאי היתר הפליטה, לא תותר הפעלה של המתקן.

תוכנית ההרצה תכלול: לוחות זמנים מפורטים, תוכנית לניהול סיכונים, פירוט השפעת הפליטות על קו החוף, מועדים קריטיים ועוד. המשרד להגנ"ס מציין כי יבצע פיקוח, ניטור ובקרה הדוקים במהלך תקופה זו, שתימשך כחודשיים, במהלכה, לפי הצהרת נובל, ייפלטו 49 טון NMVOC (תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן), במהלך שני פרקי זמן של 8 שעות. המשרד מוסיף כי חייב את נובל לפרסם את השלבים השונים בתוכנית זו, ולעדכן את הציבור.

המגבלות שיחולו על אסדת הגז לוויתן

המגבלות העיקריות שהיתר הפליטה לאוויר מחיל על אסדת לווייתן: מגבלה שעתית ושנתית של פליטת תרכובות אורגניות נדיפות ושל בנזן כמו גם על מזהמים אחרים, חיוב יישום טכנולוגיות טיפול מיטביות לרבות הטיפול בגזי הפליטה (BAT) ואיסור פליטת תרכובות אורגניות נדיפות בזמן תקלה (הפעלת לפידים).

האסדה מחויבת בניטור ודיגום בשלושה מעגלים: במקורות הפליטה באסדה (ארובות ואביזרי ציוד), דיגום סביבתי בשולי האסדה וניטור סביבתי ביישובי החוף.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. הזדמנות להשפיע לפני היתרי הפליטה לאסדות הגז, 17.07.2019
 2. פורסמה טיוטת היתר הפליטה לאסדת לוויתן, 23.06.2019
 3. איגוד ערים אשקלון מבקש לפקח על אסדת הגז "תמר", 29.05.2019
 4. טיוטת היתר פליטה לאוויר לאסדת תמר, 16.04.2019
 5. מידע נוסף על היתרי פליטה לאוויר | infospot

הדרישות שעודכנו בהיתר הפליטה

כאמור, בעקבות הערות הציבור לטיוטת היתר הפליטה לאוויר שפורסמה והדיון הציבורי שהתקיים בנושא עודכנו חלק מהדרישות בהיתר הפליטה. להלן חלק מהדרישות שעודכנו:

 • מגבלת פליטות שנתית של חומרים אורגנים נדיפים ובנזן: המגבלה על הפליטה השנתית תתבצע בשני שלבים: שלב א' - הפקה ואספקת גז לצורכי המשק ולמדינות שכנות; שלב ב' - הרחבת הפקת הגז לייצוא וכגיבוי למשק. מגבלת הפליטות השנתית לשלב א' צומצמה בכ-30%, כך שתתאים רק לצורכי הייצור לשוק המקומי.
 • ניטור סביבתי על האסדה ב"שולי (גדר) האסדה": בשלב זה הוחלט שלא לדרוש ניטור בשולי האסדה. יחד עם זאת, נוספה דרישה לביצוע דיגום סביבתי לבנזן על האסדה בתדירות של אחת לשבועיים במשך שנה ובהתאם לתוצאות, יישקל הצורך בניטור רציף. בנוסף, בהיתר הפליטה נקבעו דרישות לביצוע תוכנית LDAR (תוכנית לאיתור וטיפול בדליפות במרכיבי ציוד) ניטור דליפות של חומרים אורגניים נדיפים באמצעות מצלמה תרמית, הקמת תחנות ניטור מזהמים בקו החוף והתקנת ניטור רציף של TOC (פחמן אורגני כללי) בארובות המחממים.
 • ניטור בקו החוף: נובל אנרג'י חויבה להפעיל 3 תחנות ניטור סביבתי (בקיסריה, במעיין צבי ותחנה ניידת על חוף הים במועצה האזורית חוף כרמל). שתי התחנות בקיסריה ובמעיין צבי נדרשות לפעול טרם תחילת תקופת ההרצה והתחנה הניידת תהווה תנאי להפעלה המסחרית של האסדה. בנוסף, איגוד ערים לאיכות סביבה שרון-כרמל מפעיל שלוש תחנות לניטור איכות אוויר סביב אסדת לוויתן כתחנות רקע לפני תחילת פעילות האסדה. בתחנות הניטור נמדדים מזהמי האוויר: גופרית דו-חמצנית, תחמוצות חנקן/חנקן דו-חמצני, אוזון, חלקיקי PM2.5 ובנזן.
 • דרישות בנושא לפידים: נוספה דרישה לביצוע אנליזה של הרכב הגזים שיופנו ללפיד במצבי תחזוקה, וזאת כאמצעי בקרה נוסף על פעילות האסדה בזמן תקלה.
 • העברת נתוני ניטור לאיגוד ערים שרון כרמל: מערך הניטור הרציף של האסדה יחובר למערך הניטור הארצי של המשרד, ויהיה זמין לעיון הציבור.
 • הקדמת לוחות זמנים להגשת תוכניות ונהלים: המשרד צמצם את לוחות הזמנים עבור הגשת תוכניות (ניהול סביבתי, הפחתת גזי חממה, LDAR) והכנת נהלים.
 • מועד התקנת ניטור רציף עבור TOC (פחמן אורגני כללי): המשרד עדכן את לוחות הזמנים להתקנת מערכת הניטור הרציף וקבע כי המערכת תפעל עם הפעלת המחממים. אם התקנתה תתעכב תחויב נובל לבצע דיגום חליפי בתדירות גבוהה עד להתקנת המערכת.
 • התנהלות בזמן תקלה: זמן התקלה צומצם ליחידות המדחסים בלבד. פליטות חריגות ליתר מקורות הפליטה באסדה בעת תקלות ייחשבו כחריגות מתנאי ההיתר.
 • דרישות לניטור ודיגום: נוספו דרישות לדיגום של קבוצת מזהמים מורחבת בארובות המחממים, הורחבה תדירות הדיגום עבור בנזן ונוספה דרישה לביצוע דיגום סביבתי באסדה בתדירות של אחת לשבועיים עבור בנזן.
 • דיווח ופרסום של תקלות ופליטות בלתי שגרתיות: דיווח על פליטות בשגרה ובתקלה יפורסמו באתר האינטרנט של נובל. בנוסף, הוספה דרישה לפרסום דוח שנתי לציבור.

התייחסויות

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט: "מדינת ישראל פועלת בנחישות לשיפור איכות האוויר על-ידי הפסקת השימוש בפחם ובדלקים מזהמים. אחרי ששמענו את הערות הציבור והטמענו את חלקן, ולאחר בדיקה קפדנית שכללה גם את דחיית הבקשה ודרישה לתיקונה, ניתן היתר פליטה הצפוי להפחית את המזהמים הנפלטים כיום מתחנת הכוח הפחמית בחדרה. זהו שלב מהותי במעבר של משק האנרגיה בישראל לדלקים נקיים יותר, והתבססותו על אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה".

----------

מסמכים רלוונטיים:

 1. היתר פליטה לאוויר של אסדת הגז לוויתן, המשרד להגנ"ס 11.2019

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>