עקב המלחמה: הארכה אוטומטית של רישיונות עסק והיתרים סביבתיים
עקב המצב הביטחוני המיוחד שהוכרז בעורף, החליטה הממשלה להאריך באוןפ רוחבי את תוקפם של אישורים רגולטוריים ב3-4 חודשים, כולל ההיתרים הסביביתיים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 29/10/2023

הממשלה החליטה על הארכת רישיונות עסק, היתרים זמניים והיתרים מזורזים ב-3 או 4 חודשים – תלוי בסוג האישור - באופן אוטומטי עקב המלחמה. ההחלטה עוגנה ב"חוק הארכת תקופות" שאושר בשבוע שעבר בכנסת.

ההארכה חלה כמובן על רשיון עסק והתנאים הסביבתיים לרשיון העסק, אך תחול גם על ההיתרים הסביבתיים: היתר רעלים, היתר פליטה לאוויר, היתר הזרמה לים, אישורי מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת וכו'.

החוק מונה מספר חריגים עליהם לא חלה ההארכה. בין ההיתרים הבאים שבסמכות המשרד להגנ"ס ואשר נכללים ברשימת החריגים בתוספת לחוק:

 • היתר ליבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים
 • היתר חירום להזרמת שפכים לים לפי תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים
 • היתרים נוספים לעניין יסודות רדיואקטיביים וקרינה

בנוסף, ההארכה תחול גם על אישורי הכשירות שמעניק מינהל הבטיחות במשרד העבודה - למקצועות הבטיחות ובראשם ממונה בטיחות.

לפי החוק החדש, הארכה של 3 חודשים תחול על עסקים שרישיון העסק או ההיתר פג או עתיד לפוג בין 7.10.2023 ועד לתאריך 07.01.2024. תוקף הרישיון/ההיתר יוארך לתקופה של 3 חודשים מהיום שקדם למועד הפקיעה המקורי.

הארכה אוטומטית של 4 חודשים תחול על אישורים המופיעים בתוספת הראשונה לחוק החדש. בין היתר, מדובר באישורים הבאים: בדיקה סביבתית תעסוקתית בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ואישור מעבדה מוסמכת לבדיקה תקופתית למכלית/ לרכב שמותקן עליו מכל, להובלת חומר מסוכן.

חשוב לציין שהארכה חלה אוטומטית ולכן אין צורך בתשלום אגרה או בהגשת בקשה מיוחדת. עם זאת, ההארכה לא תחול על רישיון שבוטל.

אם מצב החירום יימשך מעבר לתקופת ההארכה האוטומטית, ראש הממשלה יהיה מוסמך להאריך את תקופת ההארכה ב-3 חודשים בכל פעם ועד ל-9 חודשים לכל היותר.

קישור לנוסח החוק להארכת אישורים רגולטוריים מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. פורסמה טיוטת חוק הסדרים מעודכנת, 20.2.2023
 2. לאחר שנים: אושר חוק נימבי, 29.5.2023
 3. הצעת חוק נימבי נדחתה, 8.3.2018
 4. ההקלה לחידוש היתר רעלים הוארכה, 24.10.2023
 5. שלושה מיליון ₪ לתמיכה ברשויות מקומיות בעוטף עזה, 19.10.2023

האם הארכת התוקף חלה רטרואקטיבית?

לפי החלטת הממשלה, ההארכה חלה רטרואקטיבית ובאופן אוטומטי על אותם עסקים שהרישיונות וההיתרים שלהם פג בתקופה שבין 7.10.2023 ל-7.1.2024.

עם זאת, ההארכה לא תחול על אישור רגולטורי אשר הותלה, בוטל או שהתקיים תנאי המפקיע את תוקפו. היא אף לא תחול על אישור רגולטורי שהרשות הציבורית החליטה שלא לחדשו לפני תום תקופת ההארכה.

רשויות רישוי עסקים לא נדרשות להנפיק רישיון או היתר חדש לאף אחד מהעסקים. הדבר היחיד שעליהן לעשות הוא לעדכן במרשם שלהן את תאריך פקיעת התוקף החדש.

דחיית המועד של הטלת עיצומים כספיים

לפי החוק החדש, משרדי הממשלה ורשויות המדינה מקבלות דחייה של 3 חודשים במועד שליחת הודעה על הטלת עיצום כספי. הארכה של 3 חודשים תינתן גם במקרים הבאים, בין היתר:

 • מסירת הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי
 • דחייה במועד שניתן למקבל העיצום הכספי להגיב עליו
 • דחייה במועד שניתן למקבל העיצום לשלם אותו

רישוי עסקים משולב וחוק נימבי

נזכיר כי בשנים האחרונות היו ניסיונות להעביר את חוק רישוי סביבתי משולב, כולל בהסכמים הקואליציוניים ובחוק ההסדרים. בסופו של דבר חוק רישוי סביבתי משולב הושמט מחוק ההסדרים שאושר בחודש מאי האחרון, אולם הייתה כוונה להמשיך לקדמו בערוצי החקיקה הרגילים של הכנסת, ומשרד האוצר כבר תיקצב הוספת 46 תקנים במשרד להגנת הסביבה לצורך קידום החוק והיערכות אליו.

הרישוי הסביבתי המשולב עתיד לאחד לכדי היתר אחד את היתר הפליטה לאוויר, היתר רעלים והתנאים הסביבתיים ברישיון עסק. ההיתר המאוחד יהיה תקף לתקופה של 7-10 שנים ותהליכי קבלתו וחידושו יתנהלו מול גורם יחיד מוסכם מהמשרד להגנת הסביבה. הוא יתבסס על התקנים הסביבתיים האירופיים, הנחשבים למתקדמים והמחמירים בעולם.

מלבד קידום רישוי סביבתי משולב, בחודש מאי האחרון אושר חוק נימבי כחלק מחוק ההסדרים. חוק נימבי קובע כי אפשר יהיה לערער על החלטת רשות מקומית שלא לתת רישיון עסק להקמת תשתית לאומית חיונית מועדפת או להגביל את הקמתה. מטרת החוק היא לצמצם את תופעת הנימבי - NIMBY  כלומר את התנגדות הרשויות המקומיות להקמת תשתיות לאומיות בשטחן, זאת מבלי שהן מציגות סיבות ענייניות ומהותיות להתנגדות, כמו פגיעה בבריאות התושבים.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה