כשהרגולטור מסדר לעצמו הארכה באמצעות חקיקה
פורסמה טיוטת תקנות 'לרישוי עסקים מורכבים' שתשלש את פרק הזמן בו המשרד להגנ"ס נדרש להגיש לבעלי עסקים דוח ליקוים לאחר ביקורת פיקוח על תנאים הסביבתיים לרשיון העסק ועוד
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/4/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות רישוי עסקים (קיום ביקורת בעסקים מורכבים). התקנות מציעות להאריך את לוחות הזמנים שבהם המשרד להגנת הסביבה צריך למסור לבעל עסק דוח ליקויים לאחר עריכת ביקורת של המשרד להגנ"ס על התנאים הסביבתיים לרשיון העסק. בנוסף התקנות מציעות להסיר את האפשרות להכיר בהצהרה של בעל העסק כתחליף למקרים בהם המשרד להגנ"ס לא עמד בלוחות הזמנים לביצוע ביקורת חוזרת.

דוח ליקויים משמש כהודעה לבעל עסק על הליקויים שעליו לתקן כתנאי למתן הרישיון או ההיתר, אך גם משמש כסיכום של ביקורת פיקוח שוטפת של המשרד. מדובר על תהליך רישוי של עסקים 'מורכבים' כלומר כאלה בעלי השפעה סביבתית משמעותית.

חשוב להזכיר שהפרה של דוח ליקויים על התנאים הסביבתיים ברשיון העסק יכול להוות עבירה פלילית ולגרור עיצום כספי.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. הפרת דרישות דוח פיקוח של המשרד להגנ"ס תחשב עבירה, 13.02.2019
  2. הרפורמה ברישוי עסקים אושרה! 10.07.2018
  3. רישיון עסק: טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור, 8.07.2018
  4. מגמת עלייה באישור בקשות לרישיון עסק, 31.10.2017
  5. ​מידע נוסף על רישוי עסקים | infospot

הארכת לו"ז למסירת דוח ליקויים על תנאים סביבתיים

נזכיר כי ביולי 2018 התקבל בכנסת תיקון מס' 34 לחוק רישוי עסקים, שמטרתו הייתה להקל את תהליך קבלת רשיון עסק, בעיקר על עסקים קטנים ובינוניים. המשרד להגנ"ס עשה מאמצים שהחוק לא יפגע בסמכויותיו בתנאים הסביבתיים לרשיון העסק.

החוק החדש קבע כי המשרד להגנ"ס יוכל לעדכן את לוחות הזמנים בהם הוא נדרש למסור לבעל עסק דוח ליקויים לאחר ביצוע ביקורת על התנאים הסביבתיים ברשיון העסק. בין אם כתנאי לקבלת רשיון ובין אם כחלק מפיקוח שוטף. וכך עושה המשרד. 

בתקנות מוצע להאריך את פרק הזמן למסירת דוח ליקויים לבעל העסק ל-75 במקרים של ביקורת למתן רשיון עסק, ופרק זמן של עד 90 יום למקרים של ביקורת פיקוח שוטף. בשני המקרים, הזמן המקורי שהיה נקוב בחוק היה 30 יום.

התקנות החדשות מתייחסות רק ל'עסקים מורכבים' שמוגדרים בתקנות החדשות כעסקים אשר טעונים אישור מראש של המשרד להגנ"ס והם במסלול המיוחד לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013. הגדרת עסקים אלה במסלול המיוחד וללא מפרט אחיד נעשתה מלכתחילה, בין היתר, לאור היותם עסקים מורכבים אשר מחייבים התאמות פרטניות. מתוך 56 ענפי פעילות של עסקים הטעונים אישור מראש של המשרד, ישנם 35 ענפי פעילות במסלול המיוחד.

בנוסף, מוצע כי 11 ענפי פעילות שהם במפרט אחיד לפי הצו, יוגדרו כעסקים מורכבים לעניין תקנות אלה, וזאת מכיוון שמדובר בעסקים שפעילותם עלולה ליצור השפעות סביבתיות שליליות על מספר מדיות, כגון אוויר, מים וקרקע, ובדיקתם מחייבת ביקורת על ידי מספר גורמים מקצועיים בעלי מומחיות שונה.

הארכת לו"ז וביטול הקלה לביקורת חוזרת על יישום תנאים סביבתיים

התקנות מציעות גם, כי במקרים בהם נדרש המשרד להגנת הסביבה לביקורת חוזרת לוידוא הטיפול בדוח הליקויים על התנאים הסביבתיים, היא תבוצע תוך 60 ימים ממועד הביקורת הראשונה, במקום 30 ימים כפי שקבע החוק הקיים.

היבט נוסף אותו המשרד להגנ"ס מבקש לשנות באמצעות התקנות, הוא ביטול האפשרות שמתן הצהרה של בעל העסק כי טיפל בליקויים, תייתר את הביקורת החוזרת, באותם מקרים בהם המשרד להגנ"ס לא ביצע את הביקורת בלוחות הזמנים הנדרשים. 

המשרד להגנ"ס: התקנות המוצעות אינן יוצרות נטל רגולטורי

עמדת המשרד להגנת הסביבה היא כי הטיוטה המוצעת אינה יוצרת נטל רגולטורי חדש על בעלי העסקים המורכבים ולכן התקנות החדשות פטורות מהליך הערכת השפעות רגולציה  RIA (REGULATORY IMPACT ASSESSMENT). זאת משום שהארכת לוחות הזמנים למסירת דוח ליקויים אינה מונעת מבעל העסק להשלים את הליך הרישוי במועדים הקבועים בתקנות רישוי עסקים.

הערות לתקנות המוצעות ניתן להגיש עד 21 באפריל באמצעות אתר קשרי ממשל.

נוסח טיוטת תקנות רישוי עסקים

להמשך קריאת הכתבה המלאה