הקלות רגולציה סביבתית בגלל הקורונה
המשרד להגנת הסביבה מפרסם מסמך הנחיות שמפרט התאמות להיתרים והרישיונות הסביבתיים. כך גם מינהל הבטיחות במשרד העבודה לגבי מקצועות הבטיחות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 06/10/2020

בהמשך לדיווח שלנו על הארכה של 3 חודשים נוספים להיתרים ורישיונות של בתי עסק בשל מגבלות הגל השני של הקורונה, המשרד להגנת הסביבה מפרסם מסמך הנחיות שמתייחס להיתרים והרישיונות הסביבתיים, וכך גם משרד העבודה מפרסם מסמך הנחיות המתייחס להסמכות של מקצועות ובדיקות הבטיחות שתחת פיקוחו.

מסמכי ההנחיות המלאים מופיעים בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. קורונה: הארכה נוספת של רישיונות והיתרים, 04/10/2020
 2. התאמות לרגולציה הסביבתית לאור החזרה לשגרה, 27/05/2020
 3. 3 חודשי הארכה נוספים לתוקף ההסמכה של מקצועות הבטיחות, 28/07/2020
 4. השפעות הקורונה ויום כיפור על זיהום האוויר, 29/09/2020
 5. הקשר בין זיהום אוויר לעלייה בתמותה מהקורונה, 30/07/2020
 6. מידע נוסף על קורונה ואיכות הסביבה | infospot

הארכה אוטומטית של 3 חודשים לרישיונות והיתרים

כאמור, בתחילת השבוע דיווחנו כי הממשלה אישרה הארכה אוטמטית של 3 חודשים לרישיונות והיתרים לבתי עסק, בשל המגבלות שחלות על המשק בגלל התפרצות נגיף הקורונה. ההארכה חלה גם על רישיונות והיתרים בתחום הגנת הסביבה, למעט אלה שהוחרגו כמפורט בתקנות. אלה תקופות ההארכה:

 • רישיון או היתר שתוקפם פג בין ה-1 יולי 2020 ועד ה-30 בספטמבר 2020 – יוארך ב־3 חודשים ממועד פקיעתו.
 • רישיון או היתר שתוקפם פג בחודשים אוקטובר ונובמבר – יוארך ב־10 שבועות נוספים ממועד פקיעתו.

המשרד להגנ"ס: התאמות לרבעון האחרון של 2020

בימים האחרונים, פרסם המשרד להגנת הסביבה מסמך הנחיות המיועד למפעלים ובתי עסק שמחזיקים רישיון או היתר סביבתי. המסמך מפרט את ההתאמות לתקופה של הרבעון האחרון של שנת 2020 (חודשים אוקטובר – דצמבר 2020) על רקע מגבלות הפעילות שחלות על המשק בשל הקורונה.

המסמך מהווה עדכון למסמכי ההנחיות הקודמים שהמשרד פרסם על רקע מגבלות הפעילות בשל הקורונה, הראשון מחודש מרץ והשני מחודש מאי שהתייחס לרבעון III (תקופה מאי-ספטמבר).

תחילה מבהיר המשרד שהארכת הרישיונות הכללית שאישרה הממשלה (לעיל), חלה גם על הרישיונות וההיתרים הסביבתיים, אך מציין כי ההארכה לא חלה על היתר יבוא או יצוא פסולת מסוכת.

כמו כן, המשרד מדגיש כי יש להמשיך ולעמוד בתנאי ההיתרים והרישיונות וכי פעולות הפיקוח השוטף והיזום ימשיך במטרה למנוע מפגעים וסיכון לסביבה.

להלן פירוט של חלק מההתאמות הנוספות:

 • דחיית מועדי דיווח: לא ניתנת באופן גורף. ככל שקיים צורך בדחייה מסוימת עקב משבר הקורונה, ניתן לפנות בבקשה מנומקת לגורם המוסמך במשרד.
 • דרישות רגולטוריות חדשות: תיעשה על בסיס בחינה פרטנית ובדגש על תחומים בעלי סיכון
 • תיעשה על בסיס בחינה פרטנית ובדגש על תחומים בעלי סיכון גבוה.

מסמך ההנחיות מתייחס באופן מפורט גם להיתרים הבאים:

מינהל הבטיחות: הארכת הסמכת מקצועות בטיחות

מסמך ההנחיות שפרסם מינהל הבטיחות במשרד העבודה מבהיר כי הארכת הרישיונות הכללית שאישרה הממשלה (לעיל), חלה גם על תחומי הפעילות שלו. וממשיך את ההארכה שניתנה במסמך ההנחיות של מינהל הבטיחות מחודש יולי.

בהתאם למסמך ההנחיות החדש:

 • הסמכות של בעלי תפקידים ממקצועות הבטיחות, שתוקפן מסתיים בחודשים יולי – ספטמבר, יוארכו אוטומטית ב-3 חודשים נוספים.
 • הסמכות של בעלי תפקידים ממקצועות הבטיחות, שתוקפן מסתיים בחודשים אוקטובר-נובמבר, יוארכו אוטומטית ב-10 שבועות נוספים.

העדכון החדש ממשיך את תקופת ההארכה האוטומטית ללא הגשת בקשה לחידוש. בין התפקידים שיזכו להארכת תוקף האישורים:

 • בודקים מוסמכים לכלים טעוני בדיקה (עגורני צריח, כלי לחץ, מעליות, דרגנועים וכן בודקי פנים לאביזרי הרמה)
 • בודקי מעבדה מוסמכים לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 • בעלי תפקידים בתחום בטיחות העבודה בגובה
 • מכיני תוכניות לניהול הבטיחות
 • ממונים על הבטיחות

למשרד העבודה נשמרת הזכות, בנסיבות המצדיקות זאת, לקצר או לבטל את משך ההסמכה, במקרים מסוימים.

המסמך מתייחס גם להארכה שניתנת לחלק מהבדיקות הרפואיות התעסוקתיות.

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות למחזיקי היתרים ורישיונות סביבתיים לספטמבר-דצמבר 2020, המשרד להגנ"ס, 10.2020
 2. הארכת תוקף אישורים רגולטוריים, מינהל הבטיחות במשרד העבודה, 10.2020 

עורכי דין בתחום המשפט הסביבתי: