מדיניות חדשה לדיווחי תעשייה למשרד להגנת הסביבה
במסגרת תהליך לייעול הרגולציה והקלת הבירוקרטיה, גובשה מדיניות חדשה המגדירה את דרישות הדיווח מהתעשייה. חלק מהדיווחים בוטלו וצומצמו. דגש על הרחבת השימוש בדיווח דיגיטלי
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 15/10/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך מדיניות חדש לדרישות הדיווח מהתעשייה, זאת במסגרת ניסיון לצמצם את הבירוקרטיה ולייעל את הרגולציה. המסמך מתייחס לדיווחים מיידים, תקופתיים ושנתיים בתחומים כגון אירועי חומרים מסוכנים, דיגום וניטור של שפכים, פסולת ואוויר, ועוד. במסגרת יישום המדיניות חלק מדרישות הדיווח אוחדו, בוטלו או צומצמו והושם דגש על הרחבת השימוש בדיווח דיגיטלי.

המדיניות החדשה מפורסמת לאחר סבב הערות ציבור שפורסם לפני כחצי שנה.

מפעל או עסק שסבור שדרישות הדיווח בהיתר או רישיון סביבתי שניתנו לו אינם על פי המדיניות החדשה, רשאי לבקש את תיקונם. מסמך המדיניות המלא מופיע בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. המשרד להגנ"ס מצמצם את הבירוקרטיה, 22/03/2020
 2. המשרד להגנ"ס פועל לצמצום דיווחים סביבתיים מיותרים30/10/2017
 3. משרד רה"מ מתערב ברגולציה הסביבתית 09/9/2019
 4. המשנה ליועמ"ש: המשרד להגנ"ס צריך לעשות חשבון נפש20/3/2018
 5. מה מבשל המשרד להגנ"ס לתעשייה?15/5/2017

דיווח מיידי על אירוע חומרים מסוכנים

יש מספר מקרים בהם נדרש עסק לתת דיווח מיידי למשרד להגנ"ס, אחד מהם הוא במקרה של אירוע חומרים מסוכנים, אז נדרש דיווח טלפוני תוך 15 דקות למוקד הסביבה של המשרד להגנ"ס. המדיניות החדשה מבהירה את הקריטריונים להגדרה של אירוע חומ"ס המחייב דיווח מיידי. להלן חלקם:

 • במידה ויש נפגעים.
 • במידה ולאירוע יש "נראות" מחוץ למפעל, כולל עשן, ריח או רעש.
 • במידה ויש סיכון לפגיעה בבריאות או בסביבה שצריך תגובה ללא דיחוי למניעה או צמצום של הפגיעה האפשרית (למשל עצירת התפשטות שפך או התרעה לציבור).
 • במידה והמפעל לא מצליח להשתלט תוך 15 דקות.
 • במידה ועלולה להיגרם תגובת שרשרת (אפקט דומינו) באתר או אתרים סמוכים.

במסמך המדיניות מציינים כי בימים אלה המשרד להגנ"ס מקים מערכת דיגיטלית שתאפשר שליחת דוא"ל למוקד הסביבה במקרה ולא ניתן מענה טלפוני במוקד לאחר מספר ניסיונות. כמו כן, מצורף "פורמט" לדיווח הודעה מיידית על אירוע חומ"ס.

המדיניות גם מציינת כיצד לנהוג עם התרחשויות בהן היה מעורב חומ"ס שלא מצריכות דיווח מיידי, מכיוון שהן לא עומדות בקריטריונים שפורטו לעיל. לפי המדיניות, במקרים אלה יש לתעד את ההתרחשות ביומן האירועים מיד עם סיכום ההתרחשות ולדווח עליהם בדיווח שנתי.

דיווח מיידי על אירוע שאינו אירוע חומ"ס

המדיניות החדשה קובעת שמלבד אירוע חומ"ס (פירוט לעיל) נדרש דיווח מיידי רק במצבים הבאים:

 • מפגע של התרחשות בלתי מבוקשת כגון שחרור, פיזור או הזרמה של מזהם שעלול לגרום לזיהום או מטרד.
 • חריגה מרמת ביצועים מותרת, כגון חריגה מערכי פליטה ותקינות אטימות מתקנים.

בנוסף, המדיניות מבחינה בין דיווח מיידי הנדרש לאלתר, במצבים כגון שריפה של אסבסט, פליטת עשן שחור או קיום להבה גבוהה בלפיד, לבין 'דיווח מהיר' בטווח זמן מסוים, כגון 24 שעות או מספר ימים, בהתאם למקרה.

בהתאם להבחנה בין דיווח מיידי לדיווח מהיר, מפורטים המקרים השונים לפי סוג הדיווח הנדרש ופרקי הזמן הנדרשים לדיווח, בתחומים של איכות אוויר, קרקע ומים, שפכי תעשייה וים.

מסמך המדיניות מעדכן במספר שינויים שצפויים בקרוב בהקשר זה:

 • מערכת ניטור רציף בארובה: לאחר סיום תקופת הרצה של המערכת החדשה של המשרד להגנ"ס שתקלוט נתוני ניטור רציף בזמן אמת, יתבצע פיילוט לבחינת ביטול הדרישה לדווח על חריגות שנמדדו בניטור הרציף.
 • דליפה שנמדדה בבדיקת LDAR: ייתכן שהדרישה תעודכן במהלך עדכון של נוהל LDAR המתבצע בימים אלה.

דיווח תקופתי על ניטור, דיגום ובקרה

המדיניות החדשה מגדירה את המקרים בהם נדרש דיווח תקופתי על ניטור, דיגום או בקרה: רק עבור תוצאות בדיקה של נתונים הנבדקים או נמדדים, כגון: ניטור רציף בארובות ודיגום ארובות, דיגום שפכי תעשייה, קליטה והעברה של פסולת מסוכנת ותוצרי טיפול, יבוא ויצוא פסולת מסוכנת, בדיקת אטימות ותקינות מכלים וצנרת וניטור פיאזומטרים, בדיקת סיכוני חשמל סטטי, בדיקת הגנה קתודית ועוד.

דיווחים שנתיים - מה השתנה?

המדיניות החדשה קובעת כי דיווח שנתי יכלול רק סיכום ועיבוד של נתוני פליטות, העברות, מפגעים וסיכונים וכן נתונים על ציות המפעל לדרישות על מנת להעריך את מידת העמידה בדרישות. בתוך כך, נקבע מועד אחיד להגשת הדוח השנתי עבור השנה הקלנדרית הקודמת - 31 במרץ.

כמו כן, פורטו דרישות הדיווח השנתיות הקיימות כיום, בינהן: דיווח שנתי למפל"ס, דיווח שנתי תחת היתר פליטה לאוויר על נתוני פעילות ופליטות, דיווח שנתי על התמקדות ביישום דרישות שנקבעו ברישיון או היתר, ועוד.

דיווחים נוספים

המדיניות מגדירה את המקרים בהם נדרש דיווח נוסף שאינו מיידי, תקופתי או שנתי:

 • הגשת רישומי חובה כגון פנקס רעלים, יומן אירועים, אנליזה של דלק או חשבוניות פינוי שמן משומש.
 • דיווח לפני ביצוע פעולות מסוימות דוגמת פעולות דיגום ובקרה, פעולות תחזוקה או הפסקה של מתקן טיפול שיכולות להשפיע על פליטות, וכן ביצוע שינויים במפעל כגון שינוי איש הקשר.

המדיניות החדשה: צמצום הנחיות, הגדלת הבהירות ומעבר לדיגיטל

להלן רשימת פעולות שכבר בוצעו כחלק מיישום מדיניות הדיווח החדשה

להמשך קריאת הכתבה המלאה