המשרד להגנ"ס מצמצם את הבירוקרטיה
במסגרת הליך טיוב רגולציה פורסמו הצעות לטיוב הדיווחים השנתיים, דיווח מיידי על ארוע חומ"ס או מפגע ודיווח תוצאות דיגום וניטור של שפכים, פסולת ואוויר. חלק מהדרישות בוטלו וצומצמו. המגמה: מעבר לדיווח דיגיטלי
 • מאת: מערכת Infospot
 • פורסם בתאריך: 22/3/2020

המשרד להגנת הסביבה פועל מזה תקופה ארוכה לטיוב הרגולציה שלו במטרה לייעל את תהליכי הדיווח הנדרשים מהמפעלים ומבלי לגרוע מערכי הסף ותקני הפליטה שהמפעלים נדרשים לעמוד בהם.

לסיכום תהליך טיוב הרגולציה שנעשה עד כה, לפני ימים אחדים פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטות להערות הציבור של מסמכי מדיניות לטיוב דיווחים סביבתיים, אותם חילק לשלושה סוגים שונים:

 1. דיווחים שנתיים
 2. דיווחים על תוצאות דיגומים (שפכים, פסולת מסוכנת, אוויר)
 3. דיווחים מיידיים (על אירועים וחריגות)

המסמכים המלאים מופיעים בתחתית הכתבה. ניתן להעביר הערות עד ה 14.05.2020 בדואר אלקטרוני לכתובת ayelet@sviva.gov.il

במסגרת הטיוב, חלק מדרישות הדיווח בוטלו או צומצמו (18 דרישות), טופסי דיווח עודכנו על מנת לייעל את תהליך הדיווח ולספק ודאות לגבי דרישות הדיווח, ודיווחים רבים הפכו לדיגיטליים.

מטרת התהליך:

 • למנוע כפילויות בדיווח ומידע מיותר
 • קיצור הליכים בירוקרטיים
 • הקלת העומס המוטל הן על המחויבים בדיווח והן על עובדי המשרד להגנ"ס


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. המשרד להגנ"ס פועל לצמצום דיווחים סביבתיים מיותרים30/10/2017
 2. משרד רה"מ מתערב ברגולציה הסביבתית 09/9/2019
 3. המשנה ליועמ"ש: המשרד להגנ"ס צריך לעשות חשבון נפש20/3/2018
 4. מה מבשל המשרד להגנ"ס לתעשייה?15/5/2017

מסמך מדיניות לשינויים בנוהלי דיווח שנתי

כאמור, אחד מבין שלושת מסמכי טיוב הרגולציה שפורסמו, מתמקד בדיווחים שנתיים. דיווחים שנתיים קיימים במגוון נושאים סביבתיים: המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה), היתר פליטה לאוויר, תנאים סביבתיים לרישיון עסק ועוד.

לפי המסמך, בין הצעדים המיושמים במסגרת פרויקט הטיוב עבור דיווחים שנתיים:

 • היתר הפליטה לאוויר: הוכן טופס אקסל להגשת הדוח השנתי וכן בוטלו דרישות לדיווח חצי שנתי על ניטור רציף בארובה.
 • דוחות מפעלי טיפול בפסולת מסוכנת: בתהליך פיתוח תשתית דיגיטלית להגשת דוחות שנתיים מכוח היתר הרעלים אשר ישמשו גם כדוח שנתי למפל"ס.
 • שילוב דיווח על אירועים בדיווח השנתי:
  • אירועים שלא הצריכו דיווח מיידי
  • שינוים שלא הצריכו תיקון היתר
  • תוצאות ניטור, דיגום או בקרה שלא מצריכים דוח בצמוד לקבלת התוצאות.

ניטור, דיגום ובקרה תקופתית

מסמך טיוב רגולציה נוסף מתמקד בדיווחים על פעולות ניטור, דיגום ובקרה. דיווח על תוצאות ניטור, דיגום או בקרה תקופתית מתבצע בסמוך לקבלת התוצאות, להבדיל מהדוח השנתי.

בין הצעדים המיושמים במסגרת פרויקט הטיוב עבור דיווח על ניטור ודיגום:

חומרים מסוכנים ומפגעים

מסמך המדיניות השלישי מתמקד בדיווחים מיידיים על אירועי חומרים מסוכנים ומפגעים סביבתיים.

הרגולציה הסביבתית מחייבת עדכון מיידי או לכל הפחות מהיר במקרה של מפגע סביבתי או אירוע שמעורבים בו חומרים מסוכנים. מטרת המדיניות החדשה שפורסמה היא הגדרת הקריטריונים לדיווח מיידי (תוך 15 דקות) לעומת דיווח מהיר או אחר, ויצירת בהירות ואחידות בדיווח. עד היום, דרישות אלה היו מפוזרות בין מספר חוקים והנחיות.

המסמך מבדיל בין דיווח על אירוע חומרים מסוכנים, ודיווח על מפגע סביבתי שמוגדר כהתרחשות העלולה לגרום לזיהום או מטרד עקב פליטה, שחרור, פיזור או הזרמה של מזהמים בחריגה מהדרישות שנקבעו בדין.

המסמך מסווג את סוגי האירועים וההתרחשויות שנדרשים לדיווח מיידי או מהיר ואת אופן הדיווח, הפעולות הנדרשות והתיעוד.

הרקע לטיוב הרגולציה הסביבתית

אין חולק על כך שהרגולציה הסביבתית החמירה בשנים האחרונות, וכבר מספר שנים שהמשרד להגנת הסביבה מכיר בכך שיש מקום לייעל ולהקל את הבירוקרטיה שסביב הרגולציה הסביבתית, מבלי לפגוע בערכי הסף והתקנים הסביבתיים שהמפעלים נדרשים לעמוד בהם.

כזכור, כבר בשנת 2017 דיווחנו על תהליך טיוב רגולציה סביבתית שהוצג בפני אנשי התעשייה, לצורך קבלת משוב לגבי העומסים וצווארי הבקבוק עמם הם מתמודדים.

בשנה שעברה, הנושא של טיוב רגולציה סביבתית אף הגיע לכותרות של העיתונות הארצית, כאשר משרד ראש הממשלה העלה טענות על הפעלת מדיניות סביבתית מחמירה ביחס ל- OECD, ריבוי רישיונות ומועדי אישור קצרים, מספר רב מדי של נהלים רגולטוריים, כפילות ברגולציה עם משרדים אחרים ועוד.  

המשרד להגנ"ס התנגד בחריפות לטענות אלה, וטען כי זה לא מתפקידו של משרד רה"מ להתערב ברגולציה המקצועית של המשרד להגנ"ס. לאחר דיון בנושא, נקבע כי יש מקום לייעל את הרגולציה, אך לא להקל בערכי הסף.

על רקע הדברים האלה, המשרד להגנ"ס פרסם כעת את מדיניות טיוב הדיווחים הסביבתיים.

 ---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטה להערות ציבור: מדיניות טיוב דיווחים שנתיים
 2. טיוטה להערות ציבור: מדיניות טיוב דיווחים על ניטור, דיגום ובקרה
 3. טיוטה להערות ציבור: דיווחים על אירועים וחריגות

מעבדות לבדיקות איכות סביבה: