150 מיליון ₪ להקמה ושדרוג של מרכזי מיחזור עירוניים
קול קורא חדש עם תקציב של כ-150 מיליון ₪ מציע תמיכה כספית להקמה או שדרוג תשתיות מרכזי מיחזור עירוניים בשלושה גדלים אפשריים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 31/3/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא להקמה ושדרוג מרכזי מיחזור עירוניים בשלושה גדלים אפשריים. התקציב בגובה של 150 מיליון ₪ יועבר מהקרן לשמירת הניקיון במטרה לעודד הפרדה במקור, צמצום פסולת ומיחזור ברוח אסטרטגיית הפסולת העדכנית.


כתבות רלוונטיות:

 1. קול קורא לתמיכה בטיפול בפסולת חקלאית, 02.2.2021
 2. ראיון עם יו"ר ועדת איכות הסביבה, 17.3.2021
 3. איך מגיעים ל-20% הטמנה בשנת 2030?, 26.1.2021
 4. סוף סוף: ניצול כספי היטל ההטמנה, 07.3.2016
 5. למידע נוסף על פסולת | infospot

תקציב למרכזי מיחזור גדולים, שכונתיים או קטנים

לדברי המשרד להגנ"ס, כמות הפסולת הנאספת תוך הקפדה על הפרדה במקור של סוגי הפסולת השונים, תלויה בשיתוף פעולה של תושבים ובקיומה של תשתית איסוף נפרדת (כלי אצירה למיחזור) נגישה ואיכותית. הגברת המיחזור מושגת, בין היתר, על ידי שילוב של תשתית מתאימה נגישה ברמת תחזוקה הולמת בצירוף המוטיבציה של התושבים לביצוע מיחזור, הנשענת על פעולות חינוך והסברה.

בהתאם לכך המשרד פרסם את הקול הקורא הנוכחי אשר התמיכה הכספית בו תינתן עבור הקמה או שדרוג של תשתית מרכזי מיחזור. התשתית תכלול ריצוף, גידור, שילוט וכו', וכן התקנת כלי אצירה או מכונות לקליטת דמי פיקדון.

מרכזי המיחזור יכולים להיות ב-3 גדלים: מרכז מיחזור עירוני גדול, מרכז מיחזור שכונתי ומרכזון מיחזור.

מרכז המיחזור הגדול יהיה משטח מתוחם המכיל כלי אצירה לאיסוף לקראת מיחזור של מגוון זרמי פסולת, המכיל לפחות 6 זרמי פסולת למיחזור, כשאחד מהם חייב להיות של פסולת אלקטרונית. הוא לא יקלוט פסולת מעורבת.

מרכז המיחזור השכונתי יכיל כלי אצירה ל-3 זרמי פסולת למיחזור לכל הפחות.

מרכזון המיחזור יהיה מרכז איסוף של מספר זרמי הפרדה למיחזור כשאחד מהם חייב להיות של פסולת אריזות (פח כתום).

מי רשאי להגיש בקשה לתמיכה?

מי שרשאי להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה הם איגודי ערים לאיכות הסביבה, לרבות איגוד ערים שמהווה אשכול רשויות מקומיות. כמו כן, עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות שאיגוד ערים שהן חברות בו לא הגיש בקשה בשמן. בכל אופן, בחינת הבקשות תתקיים לכל רשות בנפרד.

במקרה שהוגשה בקשה גם על ידי הרשות המקומית וגם על ידי איגוד ערים (לרבות אשכול רשויות מקומיות) בנוגע לרשות מסוימת – תובא בחשבון רק הבקשה שהוגשה על ידי הרשות המקומית או המועצה.

סכומי התמיכה בהקמה או שדרוג של מרכזי מיחזור

לפי מסמכי הקול הקורא, היקף התמיכה יהיה הנמוך מבין האפשרויות הבאות:

 • סכום השווה למכפלה של עד 18 ₪ במספר התושבים הרשומים ברשות המקומית הרלוונטית במועד הגשת הבקשה לתמיכה.
 • 10 מלש"ח לרשות מקומית אחת (עירייה/ מועצה מקומית/ מועצה איזורית).
 • עד 90% מעלויות התכנית.

לא תינתן תמיכה מעבר לסכומים הבאים: עד 1,350,000 עבור הקמת מרכז מיחזור עירוני גדול, עד 18,000 ₪ להקמת מרכז מיחזור שכונתי ועד 15,300 ₪ לשדרוג מרכז כזה, עד 7,650 ₪ להקמת מרכזון מיחזור קטן ועד 6,500 ₪ לשדרוג מרכזון כזה.

בנוסף לכך, יש אפשרות לקבל תקציב קבוע לניהול ותפעול מרכז מיחזור גדול בלבד בגובה 10% מסכום התמיכה או 120 אלף ₪ בשנה. כמו כן, יוקצה תקציב גם לפעילויות פרסום והסברה ולשירותי תכנון וייעוץ.

על הניגשים לקול הקורא לצרף לבקשתם תוכנית מקצועית וכלכלית לרשות הרלוונטית.

לוחות זמנים לתמיכה במרכזי מיחזור

המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת הקול הקורא הוא 25.9.2021.

הגופים שבקשתם תאושר יידרשו להתחיל את הפרויקט תוך 6 חודשים ממועד אישור התמיכה בהם. כמו כן, הם יידרשו להגיש דוחות בנוגע לביצוע הפרויקט, לפחות אחת ל-6 חודשים בהתאם לדרישת המשרד להגנת הסביבה.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. קול קורא להקמה