נציגים חדשים בהנהלת קרן הניקיון שמתקשה לעמוד ביעדי המיחזור
המשרד להגנ"ס כושל שוב ושוב בעמידה ביעדי המיחזור ובקרן הניקיון הצטברו 2.75 מיליארד ₪. 2 מינויים חדשים להנהלת קרן הניקיון
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 30/12/2020

על רקע פיזור הכנסת נערכו השבוע דיונים מזורזים בוועדת הפנים והגנת הסביבה, ביניהם דיון בעניין פעילותה של הקרן לניקיון לשנים 2019-2018 והמלצה על מינוי 2 נציגי ציבור חדשים להנהלת הקרן.

בתחילת הדיון בחרה הועדה להמליץ פה אחד על שני מינויים של נציגי ציבור להנהלת קרן הניקיון. אחד מהם מינוי צפוי של נציג השלטון המקומי, והשני, מינוי של נציג הארגונים הסביבתיים, לראשונה בהיסטוריה של הקרן. המינויים כרוכים באישור של השרה להגנת הסביבה, ח"כ גילה גמליאל.

המשך הדיון בוועדה עסק בפעילות הקרן לניקיון בשנים האחרונות. מהנתונים שהוצגו עולה כי בסוף שנת 2019 יתרת הקרן הייתה 2.75 מיליארד ₪ וכי שיעור ניצול הכספים מסך ההכנסות שלה עמד בסוף 2019 על 37.5% בלבד, לא כולל התחייבויות עתידיות, וזאת על רקע כישלונות חוזרים של המשרד להגנ"ס וקרן הניקיון לעמוד ביעדי המיחזור שהם עצמם הציבו.


כתבות רלוונטיות:

  1. ארגוני הסביבה רוצים נציג בקרן הניקיון, 06/05/2020
  2. הארכת תמיכת קרן הניקיון ברשויות חלשות, 08.9.2020
  3. האוצר מלווה חצי מיליארד ₪ מקרן הניקיון, 14.10.2020
  4. 600 מיליון ₪ להקמת משק פסולת אזורי ומתקני טיפול03/3/2020
  5. למידע נוסף על פסולת | infospot

נציג השלטון המקומי בקרן הניקיון

כאמור, הוועדה המליצה לשרה להגנת הסביבה על 2 מינויים של נציגי ציבור להנהלת קרן הניקיון.

המינוי הראשון הוא זיו דשא, ראש מועצת זיכרון יעקב ויו"ר ועדת איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי, במקומו של גיל לבנה, שלא המשיך לקדנציה נוספת כראש המועצה המקומית שוהם (לאחרונה דיווחנו כי מונה למנכ"ל איגוד ערים דן – חירייה) ולכן גם חברותו בהנהלת הקרן הסתיימה וכרגע יש תקן פנוי לנציג ציבור בהנהלת קרן הניקיון.

המינוי הזה, שהוצע על ידי השרה גמלאיל, כנראה יאושר על ידה בהקדם.

מינוי היסטורי: נציג הארגונים הירוקים בקרן הניקיון

המינוי השני שהוועדה המליצה עליו הוא עמיעד לפידות מעמותת "אדם טבע ודין", כנציג הארגונים הסביבתיים. עמיעד לפידות צפוי למלא את מקומו של יחיאל זוהר, ראש מועצת נתיבות, שהקדנציה שלו בקרן הניקיון תסתיים בסוף מאי 2021.

לקראת הדיון, ארגון "חיים וסביבה" פנה לוועדה בבקשה שתמליץ על לפידות בתור נציג לקרן הניקיון מטעם הארגונים הירוקים. בשנים האחרונות מנסים הארגונים הירוקים להכניס נציג מטעמם להנהלת הקרן בנימוק שהמהלך יגביר את אמון הציבור וכי האינטרס הציבורי יוצג במלואו.

ואכן, בפעם הראשונה, ועדת הפנים והסביבה בכנסת ממליצה על מועמד מטעם הארגונים הירוקים לשמש כנציג בקרן הניקיון.

אלא שנציג השרה להגנת הסביבה שהשתתף בדיון בוועדה, אמר שהוא מופתע וכי הוא שומע לראשונה על ההמלצה על לפידות. לאור הדברים האלה ומכיוון שמדובר על מינוי שאמור להיכנס בתוקף רק עוד חצי שנה, ולאור הבחירות הארציות שהוכרזו לאחרונה, לא ברור האם השרה תאשר את המינוי הנ"ל.

קשיים ביכולת הקרן לעמוד ביעדי המיחזור

מרבית הדיון בוועדה עסק בפעילות הקרן לשמירת הניקיון בהתבסס על דוח שהכין מרכז המידע והמחקר של הכנסת לקראת הדיון בוועדה, שניתוח את נתוני הפעילות של הקרן לשנים 2018-2019.

מהדוח עולה כי בסוף שנת 2019 היתרה הכוללת בקרן הניקיון המשיכה לגדול ועמדה על 2.75 מיליארד ₪. מריבת הכספים מחשבון היטל ההטמנה שמקורו בהיטל שמשלמות הרשויות המקומיות. כספים אלה מיועדים לפיתוח ועידוד של המיחזור בישראל.

שיעור הניצול הכספי מתוך כלל הכנסות הקרן עמד על כ-43% בסוף 2018 ועל 37.5% בלבד בסוף 2019, לא כולל התחייבויות לעתיד. לפי הדוח, הנתונים מלמדים על קשיי הקרן ביישום תוכניות הפרדה במקור והקמת תחנות מיון ותחנות קצה, זאת לצורך עמידה ביעדי המחזור.

תחזית ההכנסות של חשבון ההטמנה לשנים 2020-2030 היא 4 מיליארד ₪. סכום זה צפוי להצטרף ליתרה הנוכחית של הקרן ולהגיע ל-6.6 מיליארד ₪ בשנת 2030. כנגד זה אישרה הנהלת הקרן מסגרת תקציבית של כ-6.4 מיליארד ₪ עד לשנת 2030. כלומר, יתרת הכספים בחשבון היטל הטמנה צפויה לפחות משמעותית בעשור הקרוב.

בתוך כך, יש לציין כי בשנת 2020 ניתן מענק חד פעמי בגובה 190 מיליון ₪ לרשויות המקומיות מחשבון ההטמנה של הקרן. הכסף ניתן עקב משבר הקורונה והדרישה מהרשויות להפחית את דמי הארנונה.

כמו כן, בשנים האחרונות ניתנה הלוואה למשרד האוצר מתוך כספי חשבון ההטמנה בגובה של 1.6 מיליארד ₪. ההלוואה ניתנה בכפוף להבטחת האוצר כי יחזיר את הכסף לקופת הקרן כאשר תצטרך אותו. כלומר, נכון להיום ההלוואה לא מפריעה לקרן להתחייב לפרויקטים.

שנת 2019: נתונים על הטמנה

על פי הדוח, בשנת 2019 הוטמנו 5,732 אלפי טונות פסולת ונגבה היטל הטמנה בסך 517.3 מיליון ₪.

מהנתונים בדוח עולה כי כ-74% מהפסולת המוטמנת בשנת 2019 הייתה פסולת עירונית מעורבת ופסולת יבשה. פסולות אלה, שהוטמנו באתרים לסילוק פסולת מעורבת, היוו את המקור ל- 89.8% מהיטל ההטמנה ששולם.

פסולת בניין היא השנייה בהיקפה מבחינת כמות הפסולת המוטמנת, והיא היוותה כ-14.7% מכמות הפסולת שהוטמנה בשנת 2019, אך בשל התעריף הנמוך של היטל ההטמנה החל עליה (5 ₪ לטון), חלקה בסך היטל ההטמנה עמד על 0.8% בלבד.

המשרד להגנ"ס לא עמד ביעדי המחזור שהציב לעצמו

עוד לפי הדוח, המשרד להגנ"ס כשל שוב ושוב בעמידה ביעדי המיחזור שהוא הציב לעצמו בעשור החולף, כאשר שיעור המיחזור עולה בצורה מתונה ורחוק מאוד מהיעדים.

היעדים האחרונים שהציב המשרד, לשנת 2030, עבור פסולת עירונית, הם: 26% הטמנה, 51% מחזור ו-23% השבה. והשרה גמליאל אף הצהירה לפני מספר חודשים על יעד חדש של 20% הטמנה בשנת 2030, כאשר התוכנית האסטרטגית החדשה שאמורה לתמוך ביעד זה, אמורה להתפרסם בקרוב.

לדברי נציג המשרד להגנ"ס בוועדה, שיפור משמעותי בשיעור המיחזור תלוי בפיתוח תשתיות וטכנולוגיות למיון ומיחזור. העלייה המתונה במיחזור כיום נובעת בעיקר מהחקיקה של חוקי אחריות יצרן מורחבת אך העלייה המקבילה בכמות הפסולת מדביקה אותה. הוא הוסיף כי בקרוב צפויה להתפרסם אסטרטגיה חדשה לטיפול בפסולת תוך התייחסות לצמצום במקור, מיחזור והפרדת פסולת ברשויות מקומיות.

כמו כן, לדברי נציג המשרד, בימים אלה נחתמו תוכניות לתמיכה בהקמה או שדרוג של 4 מתקני מיון מתקדמים. השלב הבא יהיה פיתוח תשתיות מחזור, בהתאם להחלטת השרה כיצד לחלק את המשאבים בין מתקני השבת פסולת ומתקני מיון ומחזור.

מרכז השלטון המקומי: קולות קוראים לא עובדים

לדברי נציגת מרכז השלטון המקומי, הקולות הקוראים שהמשרד להגנ"ס מפרסם לרשויות המקומיות לעידוד המיחזור לא יעילים, שכן הכסף לא מצליח להגיע לידיהן. כך קרה עם הקול הקורא של מודל התמרוץ, שבו הובטח לרשויות 380 ₪ על כל טון נוסף שימחזרו אך בפועל, רק רשויות בודדות קיבלו את המענק המובטח.

לפיכך, הפתרון צריך להיות תקציב ישיר שכל רשות תקבל לטובת ענייני הסביבה ותנהל אותו בעצמה. כך לפי נציגת השלטון המקומי, שהוסיפה כי האסטרטגיה של הפרדה במקור שנוסתה בעבר ברשויות המקומיות נכשלה, וכי יש ללמוד מכך ולדאוג קודם כל לנקודות קצה ורק אחר כך לחינוך והסברה.

כמו כן, היא ביקשה לממן מכספי קרן הניקיון פרויקטורים לרשויות מקומיות מוחלשות שתפקידם יהיה ללוות אותן בהגשת בקשות והצעות במסגרת קולות קוראים עתידיים, שכן כיום רשויות אלה אינן מצליחות בכך אף שהן אלה הזקוקות ביותר למשאבים.

התאחדות התעשיינים: בירוקרטיה וחוסר יציבות מעכבות הקמת מתקני המחזור

לדברי נציג התאחדות התעשיינים בדיון, חוסר היציבות בהחלטות המשרד להגנ"ס והשינויים התכופים במדיניות, לצד החסמים הסטטוטוריים גורמים ליזמים להתרחק מהקמת מתקני מיחזור בישראל.

בנוסף הוא אמר כי נדרש תקצוב גבוה יותר לתמיכה במתקני מיון ומיחזור. לדבריו, המשרד להגנ"ס צריך לפרסם יותר קולות קוראים להקמת מתקנים, לא באמצעות הרשויות המקומיות אלא בפנייה ישירה למגזרים השונים. זה רלוונטי גם למתקני מיון והפרדה, גם למתקני טיפול בפסולת אלקטרונית ולכל זרמי הפסולת.

יו"ר הוועדה: תסכול לנוכח התוצאות בשטח

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, מיקי חיימוביץ, סיכמה את הדיון באומרה כי יש תסכול עמוק לנוכח מה שאנחנו רואים בשטח והמחדלים ארוכי שנים בטיפול בפסולת, שחלקם נובעים מהשיטה וחלקם משום שאין פתרונות קלים. התסכול הזה נוצר נוכח הכסף הגדול שיש בקרן והעובדה שהיא כל הזמן מפתחת תוכניות גדולות אך בשטח האזרחים טובעים בזבל.
---

מסמכים רלוונטיים:

  1. ניתוח דוח הפעילות של הקרן לשמירת הניקיון בשנים 2018-2019, הכנסת, 12.2020
  2. מכתב הבקשה של ארגון "חיים וסביבה" בדבר מינוי נציג הארגונים הירוקים לקרן, 12.2020
  3. מכתב הבקשה של השרה להגנ"ס למנות נציג מהשלטון המקומי לקרן, 12.2020

חברות לפינוי וטיפול בפסולת

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
ק.מ.מ מחזור מאיר 072-3942967 Kmm@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>